Ordlista

Affärshändelse

En ekonomisk transaktion mellan två parter. En affärshändelse kan vara till exempel en försäljning, en betalning eller ett banklån.

Aktiebolag

Juridisk bolagsform som kännetecknas av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Andra bolagsformer är handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Anläggningstillgångar

Tillgång i företaget som är avsedd att användas under längre tid. Kan vara immateriell som goodwill eller patent, materiell som byggnader och mark, eller finansiell som långsiktiga fordringar och värdepapper.

Artikelkontering

Förvalda bokföringskonton som används för bokföring när du registrerar en faktura. Om du till exempel registrerat kunden som momsfri ska det kontot användas som du angett i rutan Försäljning, momsfri. Export används för försäljning utanför EU.

Autogiro

Ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto.

Avgiftskod

En kod som anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Avskrivning

Beskriver hur man ska beräkna avdrag för inköp av inventarier och långsiktiga investeringar. Det finns tre olika sätt att skriva av en investering: omedelbart avdrag, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Balansdag

Räkenskapsårets sista dag. Bokslutsdag är ett annat namn på samma sak.

Befarad kundförlust

En obetalad fordran kan bokföras som en befarad kundförlust inför ett bokslut för att inte bli en tillgång som kanske inte finns. Om fordran betalas senare kan den återföras som en tillgång, eller skrivas av om den inte betalas alls. Se även Konstaterad kundförlust.

Behandlingshistorik

Dokumentation som gör att man kan följa vilka konteringsregler och automatkonteringar som använts för olika bokföringsposter vid olika tidpunkter.

Betalningsvillkor

Avtal om när betalning ska ske. När betalning sker mot faktura avser betalningsvillkoren antalet dagar mellan fakturans utställande och förfallodagen.

BIC

En BIC-kod (Bank Identifier Code) eller SWIFT-adress, som är samma sak, anger en mottagarbank med åtta eller elva tecken.

Bokföring

Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och kunna redovisa sina ekonomiska händelser i efterhand. Alla näringsidkare är skyldiga att bokföra sina affärshändelser och det ska utföras på ett standardiserat sätt.

Bokföringsmetod

Mindre företag med lägre omsättning kan få bokföra sina transaktioner med en förenklad metod kallad kontantmetoden. Med kontantmetoden får man, till skillnad från fakturametoden, vänta med att bokföra en affärshändelse tills betalning sker.

Bokföringsförslag

Smarta ekonomiprogram med inbyggd bokföringshjälp kan ge förslag till hur en affärshändelse bör bokföras, som till exempel en avskrivning. Då räcker det med att du anger totalbeloppet, så hjälper programmet till med att fördela beloppen på de olika kontona.

Balanskonto

De bokföringskonton som visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital i bokföringen.

Balansrapport

Rapport som visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Balansräkning

En uppställning av företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. Liknar balansrapport men är en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.

Bankkod

Ett id för en viss bank som används vid utlandsbetalningar. Exempel på bankkoder är BIC-kod, SWIFT- adress och IBAN-nummer.

Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp

Basbelopp är ett index som används för att räkna fram ett antal olika belopp i samhället, till exempel pensioner och statlig lönegaranti. Basbeloppen justeras för inflationen för att spegla samhällets prisutveckling. Prisbasbeloppet beräknas genom att multiplicera 36 396 med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet är skillnaden mellan det allmänna prisläget i juni under föregående år med prisläget i juni 1997. Prisbasbeloppet avrundas sedan till hundratal kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram pensionsavgifter.

BAS-kontoplan

BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler. Kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det är frågan om där kontoklass 1 står för tillgångar, 2 för skulder, 3 för intäkter och 4-8 för olika slags kostnader.

BBAN

Basic Bank Account Number en standard för att identifiera olika bankers kontonummer. Se även IBAN.

Bokföringskonto

Bokföring görs mot olika konton i en kontoplan som tillhör olika kontoklasser. En inköpt vara eller tjänst bokförs i praktiken både som en tillgång och som en kostnad på olika konton som balanserar varandra.

Bokföringslagen

Lag med bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer och hur bokföring ska ske.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden bestämmer och informerar om bokföringsreglerna i Sverige.

Bokföringsorder

En bokföringsorder är ett dokument som används för att upprätta ett verifikationsunderlag när en verifikation, som exempelvis ett kvitto på en inköpt vara, saknas.

Bokföringsskyldig

Alla företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att löpande bokföra alla affärshändelser i kronologisk ordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok).

Bokslutsdispositioner

Avsättningar och reserveringar som får göras för att skjuta upp beskattning av resultat till ett senare tillfälle. Bokslutsdispositioner är tillfälliga, skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under ett inkomstår.

Bokslutsmetod

Annat ord för att bokföra enligt kontantmetoden, se bokföringsmetod.

Brutet räkenskapsår

Räkenskapsår som inte överensstämmer med kalenderåret. Se räkenskapsår.

Clearingnummer

Ett fyr- eller femsiffrigt unikt ID-nummer för svenska banker och bankkontor som används i Sveriges Riksbanks betalningssystem RIX.

Debet

Bokföring görs genom att kontera en affärshändelse dubbelt på ett tillgångskonto och ett skuldkonto. Debet heter den positiva sidan av ett balanskonto och den negativa sidan av ett resultatkonto. Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit.

Dröjsmålsränta

Ränta som regleras i räntelagen och utgår som ersättning för att en betalning gjorts efter en fordrans förfallodag.

Dubbel bokföring

Varje transaktion bokförs på minst två olika konton ett tillgångskonto och ett kostnadskonto. En försäljning av en vara bokförs som en ökande tillgång (debet) i exempelvis kassan och en minskande tillgång (kredit) för varor.

Eget kapital

Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, alltså företagets nettoförmögenhet.

Ej avdragsgilla kostnader

Kostnader i företaget är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för.

Enskild firma

Enkel företagsform där ägaren är personligt ansvarig för företagets skulder.

Expansionsfond

En möjlighet för företag att fondera pengar för framtida investeringar. Pengar som fonderas i expansionsfond beskattas bara med bolagsskatt. Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt betalas när expansionsfonden återförs.

Extraordinära kostnader

Poster i redovisningen av engångskaraktär som inte hör till företagets ordinarie verksamhet.

Factoring

Belåning av eller försäljning av fakturor. Genom att sälja sina fakturor slipper företaget ligga ute med pengar och minskar även kreditrisken.

Faktureringsmetoden

Innebär att varje faktura bokförs två gånger, dels när fakturan utfärdats eller tas emot, dels när den betalas.

F-skatt

En skattsedel för företagare som betalar sina egna sociala avgifter och kan fakturera andra företag. F- skattsedeln används även som ett slags bevis mellan företag på att företaget är godkänt att verka som företag.

Förbrukningsinventarier

Inventarier med kortare livslängd eller obetydligt värde som får skrivas av omedelbart, utan att behöva registerföras och skrivas av enligt en flerårsplan.

God redovisningssed

Att utföra redovisning enligt god praxis, alltså på ett sätt som stämmer överens med aktuella lagar och regler inom den egna branschen.

Handelsbolag

Enklare företagsform med två eller fler delägare som är personligt ansvariga för företagets skulder.

Huvudbok

En översikt över företagets bokföring sorterad efter kontona i kontoplanen.

IBAN

International Bank Account Number en internationell standard för att identifiera olika bankers kontonummer. Se även BBAN.

Ideell förening

En ideell förening är en företagsliknande juridisk form som kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.

Immateriella tillgångar

Tillgångar som inte är fysiska utan utgörs av andra värden som till exempel patent, licensrättigheter och goodwill.

Inbetalning

En affärshändelse där pengar byter ägare. En transaktion som görs in till företaget från någon annan.

Ingående balans

Tillgångar och skulder som finns kvar vid ett bokföringsårs avslut – utgående balans – förs över till nästa räkenskapsår som ingående balans.

Ingående moms

Den moms som ingår i eller läggs på de varor och tjänster ditt företag köper in. Se även Utgående moms och Redovisad moms.

Ingående saldo

Saldot på ett konto vid årets eller periodens början. Den summa som förts över från det utgående saldot som fastställdes vid förra bokföringsårets slut. Se Ingående balans.

Interimsskuld

Ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som används vid bokslutsarbetet i samband med periodiseringar.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst som kan hänföras till en viss period. En intäkt är inte samma sak som en inkomst eller en inbetalning i samband med bokföring. Inbetalningen uppstår när företaget erhåller någon form av ersättning medan intäkten uppstår när företaget utför en prestation eller levererar en vara.

Inventarier

Anläggningstillgångar med en förväntad livslängd på mer än tre år, som till exempel maskiner, byggnader och bilar.

Inventering

Kontroll eller genomräkning av lager eller varor för att stämma av de faktiska saldona mot bokföringens saldon.

Kommanditbolag

Företagsform med två eller fler delägare där en huvudägare har ett obegränsat personligt ansvar för företagets skulder och de andra delägarna har ett begränsat ekonomiskt ansvar.

Konstaterad kundförlust

Redovisningsterm för att bokföra en befarad kundförlust som konstaterad. En kund som inte betalar en fordran bokförs som en befarad förlust tills förlusten konstateras. Detta i och med att kundens företag går i konkurs eller något annat sker som gör det uppenbart att fordran inte kommer att betalas.

Kontantmetoden

En metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster och utgifter när själva betalningarna sker. Se även Faktureringsmetoden och Bokföringsmetod.

Kontoklasser

Uppdelning av bokföringskonton i olika kontoklasser där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det är frågan om. Se även BAS-kontoplan.

Kontoplan

En förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. I dag använder nästan alla svenska företag någon BAS-kontoplan som finns i olika varianter beroende på företagets bransch.

Kontoutdrag

Avstämning som visar transaktioner på ett konto under en viss tidsperiod.

Kortfristig skuld

En grupp skulder i ett företags balansräkning med löptider på mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är leverantörsskuld, alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster.

Kostnad

Inom redovisning och företagsekonomi definieras kostnad som en periodiserad utgift som uppkommer vid förbrukning av resurser. Jämför med utgifter som uppkommer vid anskaffningstillfället och utbetalningar som uppkommer vid betalningen.

Kredit

Kredit är ett lån från en säljare att köpa varor eller tjänster mot löfte om senare betalning. I den dubbla bokföringen innebär kredit att föra in en transaktion på minussidan av ett konto och motkontera på plussidan som heter debet.

Kundförlust

En kund som handlat på kredit men inte betalat och inte ser ut att kunna betala i framtiden.

Kundreskontra

Sidoordnad bokföring eller ett register över ett företags kunder med kontakt och adressuppgifter samt aktuell fordran eller skuld. Se även Leverantörsreskontra.

Kursdifferens

Valutakursdifferensen som uppstår på grund av skillnader i växelkursen mellan betalkurs och fakturakurs.

Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare. Speciella ombud sköter bildningen av lagerbolag. Företagsformen följer samma regler som för aktiebolag. Lagerbolag ingår alltid i en serie och lagerbolag som ingår i samma serie ska ha numrerade företagsnamn, endast ägande och förvaltande verksamhet, en styrelse, samt stiftare som startat företaget. Du kan starta lagerbolag snabbt och smidigt på www.startabolaget.se.

Lagervärde

Bokfört värde av lager. Lagrets värde enligt lägsta värdets princip (LVP), alltså det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Leverantörsreskontra

Sidoordnad bokföring eller ett register över ett företags leverantörer med kontakt och adressuppgifter, samt aktuell fordran eller skuld. Se även Kundreskontra.

Likviditetsprognos

En prognos eller sammanställning över förväntade in- och utbetalningar som visar företagets behov av likvida medel.

Långfristig skuld

En grupp skulder i ett företags balansräkning med löptider på flera år. Den vanligaste långfristiga skulden är banklån. Se även Kortfristig skuld.

Mellanmans försäljning

Försäljning till en momsregistrerad köpare i ett annat EG-land än Sverige av varor, som du köpt som så kallad mellanman vid trepartshandel. Med trepartshandel menas att en säljare säljer en vara i ett EG- land till en köpare (mellanman) i ett annat EG-land, men att varan levereras direkt till en kund i ett tredje EG-land.

Mervärdesskattelagen

Den lag som reglerar vilka som är skyldiga att ta ut, redovisa och betala moms eller mervärdesskatt på omsättningen.

Momsperiod

Hur ofta ett företag ska redovisa moms. Stora företag redovisar moms varje månad, små och medelstora var tredje månad, medan företag med en omsättning under en miljon kronor får redovisa moms en gång om året.

Momsregistreringsnummer

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I vissa utländska länder, till exempel USA, kallas momsregistreringsnummer för VAT (Valued Added Tax).

Nettoomsättning

Intäkter från sålda varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Obeskattade reserver

Sparade vinster som företaget ännu inte skattat för.

Observationskonto, OBS-konto

Ett konto som används tillfälligt i den löpande redovisningen för poster som inte omedelbart kan hänföras till ett visst konto.

OCR

OCR står för Optical Character Recognition, alltså optisk teckenigenkänning och betyder maskinell texttolkning, läsning och tydning av tecken och texter. OCR-nummer på inbetalningskort är ett referensnummer med uppgift om den som betalar, som faktura- eller kundnummer. Informationen var åtminstone tidigare avsedd att skannas optiskt av post och bankpersonal.

Omslutning

Inom redovisning är omslutningen summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital enligt företagets balansräkning.

Omvänd skattskyldighet

Vanligtvis tas moms ut vid försäljning av den som säljer varorna eller tjänsterna. Omvänd skattskyldighet innebär att det i stället är köparen som är momsskyldig till staten. Omvänd skattskyldighet gäller ofta för utländska företag, som säljer till skattskyldiga köpare av varor och tjänster med anknytning till fastigheter i Sverige. Vid handel inom Sverige gäller omvänd skattskyldighet vid omsättning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn.

Organisationsnummer

Som ett personnummer för företag som är juridiska personer. Organisationsnumret i en enskild firma är detsamma som ägarens personnummer.

Periodiseringsfond

En möjlighet för företag att jämna ut resultatet över flera år. Via periodiseringsfond kan företag spara en del av vinsten utan att skatta för den och beskatta den ett annat år när vinsten är lägre.

Periodisk sammanställning

En sammanställning av en rapport till Skatteverket om värdet av varor och tjänster som säljs av ett företag momsfritt till andra länder inom EU.

Rapportering

Svenska företag är enligt lag skyldiga att rapportera information rörande den egna verksamheten till myndigheter som Skatteverket.

Redovisad moms

Skillnaden mellan ingående och utgående moms som ska redovisas och betalas in till staten vid momsperiodens slut. Se även Ingående moms och Utgående moms.

Redovisning

Dokumentation över företagets hantering av sina resurser som kan tas fram ur bokföringen.

Referensränta

En räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken och som många andra räntor i samhället baseras på.

Resultat

Skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader. Mäts vanligtvis under en period som en månad eller ett år.

Resultatkonto

Konton i kontoplanen som beskriver intäkter eller kostnader, det vill säga ett konto i någon av kontoklasserna 3 page18image54649.

Resultatrapport

En sammanställning över företagets resultat under en viss period som visar och summerar företagets intäkter och kostnader under perioden. I en resultatrapport kan man som regel läsa ut omsättning, bruttovinst, vinst före och efter skatt, samt se jämförelser med budget och föregående års resultat.

Rot/Rut/Husarbete

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete – RUT (Rengöring, Underhåll och Tvätt) och ROT (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) där köparen kan få skattereduktion för arbetskostnaden. Numera kan även läxhjälp ge skattereduktion under RUT-avdraget.

Räkenskapsår (bokföringsår)

Ett räkenskapsår är som regel 12 månader, men när ett företag är nystartat kan räkenskapsåret förlängas eller förkortas för att sluta den 31/12. Vid räkenskapsårets slut ska bokslut upprättas för att klargöra och redovisa företagets tillgångar och skulder.

Saldo

Aktuellt belopp. Skillnaden mellan alla debiteringar och krediteringar på ett konto eller i en bokföring.

SIE

Svenskt, standardiserat dataformat för överföring av ekonomiska redovisningsuppgifter mellan olika ekonomisystem. Med SIE-filer kan du flytta över bokföringsdata och verifikat som har bokförts i ett annat program. Du får däremot inte med dig kund- eller leverantörsreskontra eller andra typer av register.

Skattekonto

Ett eget konto för skatt som Skatteverket tilldelar alla de fysiska och juridiska personer i Sverige som är skyldiga att betala skatt.

Skulder

Definitionen på en skuld är företagets tillgångar minus företagets eget kapital.

Starta eget-bidrag

Det så kallade starta eget-bidraget är ett aktivitetsstöd från Försäkringskassan för dig som vill starta eget företag. Kraven från Arbetsförmedlingen för att du ska få Starta eget-bidrag är:

  • Att du är eller riskerar att bli arbetslös
  • Att du är registrerad hos Arbetsförmedlingen
  • Att du har fyllt 25 år (eller 20 år, om du har något funktionshinder)
  • Att du har en hållbar affärsidé där lönsamheten kan bli tillfredsställande och kan ge dig en varaktig sysselsättning

Tillgångar

Summan av det bokförda värdet på företagets förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden och andra fordringar.

Upplupen intäkt

En fordring eller en intäkt som inte fakturerats men som ändå utgör en tillgång. Upplupna intäkter kan gälla utförda tjänster eller levererade varor som ska faktureras senare.

Upplupen kostnad

En kostnad eller skuld för något som förbrukats men inte betalats. Upplupna kostnader kan gälla inköpta tjänster eller varor som ska faktureras senare.

Utbetalning

En affärshändelse där pengar byter ägare. En transaktion som görs ut från företaget till någon annan.

Utgående balans

Tillgångar och skulder som finns kvar vid ett bokföringsårs avslut – utgående balans – förs över till nästa räkenskapsår som ingående balans.

Utgående moms

Den moms som ingår i eller läggs på de varor och tjänster ditt företag säljer. Se även Ingående moms och Redovisad moms.

Valutakonto

Ett bankkonto som använder annan valuta än svenska kronor och som banken växlar till eller från svenska kronor.

VAT-nummer

Ett unikt serienummer som tilldelas alla som registreras för redovisning av moms av Skatteverket. Kallas även momsregistreringsnummer. VAT-nummer används internationellt och är en förkortning för engelska Value Added Tax.

Verifikation

Ett underlag som dokumenterar affärshändelser i bokföringen eller justering av bokföringen. Kan vara en faktura, ett kvitto eller ett skuldebrev som innehåller information om affärshändelsen. Enligt bokföringslagen ska verifikationer och annan räkenskapsinformation sparas i minst sju år.

Vinstmarginalbeskattning

Ett sätt att eliminera dubbelbeskattning vid exempelvis handel med begagnade varor. Ett företag som säljer en begagnad bil ska beräkna den utgående momsen på hela värdet. För en bilhandlare som använder vinstmarginalbeskattning beräknas momsen bara på bilhandlarens marginal.

Värdering av valutakonto

Valutakonto är ett bankkonto som är speciellt utformat för företag och privatpersoner som gör affärer i utländsk valuta. Värdering av medel i utländsk på valutakonto får omräknas till balansdagens valutakurs. Resultaträkningen redovisar den orealiserade valutakursdifferensen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post