Likvidering av aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag innebär att man helt enkelt avslutar bolaget och dess existens. Man kan likna det vid att man på ett kontrollerat sätt avslutar bolagets liv. Vi har lång erfarenhet från att likvidera bolag och kan erbjuda helhetslösningar där vid tar hand om bolaget från fattat beslut om likvidation till dess att bolaget är upplöst.

När ett aktiebolag likvideras innebär det att man förbereder företaget för att avslutas och att man löser upp verksamheten. De tillgångar som finns i bolaget omvandlas till pengar som går till att betala av eventuella skulder. Det överskott som finns kvar tillfaller sedan aktieägarna i bolaget.

Anledningen till att företag likvideras kan vara många. Det kan antingen bero på att man bestämt sig för att företaget ska avvecklas, kanske för att verksamheten lagts ned eller flyttats till annat företag, vilket brukar kallas frivillig likvidering. Beslut om avveckling av verksamheten och frivillig likvidering fattas av bolagsstämman.

Likvideringen kan också tvingas fram av olika anledningar, som att aktiekapitalet helt eller delvis är förbrukat, att det saknas en behörig styrelse i företaget eller att Bolagsverket inte fått in någon årsredovisning. Denna typ kallas för tvångslikvidation. Vad som gäller vid tvångslikvidation regleras i Aktiebolagslagen och beslut om att ett aktiebolag ska inleda tvångslikvidation fattas av Bolagsverket eller tingsrätten.

Hos Startabolaget kan du få hjälp med både frivilliga och tvingade likvideringar.

 

Hjälp med likvidering

Att likvidera ett bolag är en process som normalt tar mellan 6 och 8 månader.

När du anlitar oss utser vi en likvidator som avvecklar bolaget och dess tillgångar och skulder och som sköter kommunikationen med revisor, aktieägare och Bolagsverket.

Vi ser också till att alla nödvändiga, legala dokument upprättas, avregistrerar bolaget hos Bolagsverket och Skatteverket och upprättar en slutredovisning.

 

Undrar du mer om hur en likvidering fungerar och vad det innebär? Eller vill du ha hjälp med att likvidera ditt bolag?

Kontakta oss för mer information och offert.